Loading...
coa.election.certificate.19900213 'I ill ..c ~ \ ~ ~ ~ 'J ;\l ,;; ~ o o '"1J :1l ~ wi ~~ 0' 1-' l~ ~ '\" ' \ ~' -' , ., .'\ r~ ,5 '"1J - ill ..c c o ~ '.0 'u I~ u.:J :c lil ,S <;:(\ ~ '--- c '6 . ... ,ill ,~ I ill o ..... o ill ~ <Il U j-.:: j'';:: ,... ill U '"1J ~ L ~ C ill E ill ~ <Il ~ (f) II ~ '0:: . " b 0 !- > I I I ~ ~ !xi ~ " >: ~ 1 < ~ Ii , I I' I 'I i i , I II I ..... '" >, <Il '"1J ll: o I<. o OJ !- g OJ U - I<. I<. o ~ rn OJ !-rn <z 00 -- o!- z- ~~ ~=~~ ,J:J rn ll. " OJll: (J'- ::l 0 ~ ~ <;:- ~ ~ ~ -"'-"-'~"'~ 1'\1 ~ ...... W ;:: -'I- -' 000 0,. ~z:Z~ o:oo;:!; OZOUJ ll:g:5~ .< Z '~Q~~ >t;(crz ....JC!)ia:Q Q. - =,' I- a.ffia..a: ~OW~ Cl;;!~< zO:o:z ~WO iilZLLO 0:~8~ ~<~:::! - w 0 Si.; ~~8~~;" a: _Z:' ,. ::>z~0 (l)W-::> zQ. (I) 0 -~a::c :::>u..:5< ffigg~ o-zo.. o:ooa. Ow.....5 . ~~;jlil~ ';"::J:Ecffi ~ oo:e2Sz<a. :rCl) 0 (l)QC)CJ: ~w z a. ~~5~ Cl)x::>~ ::>Wo:O · 1 !E:::> t;; ~ , , ~ .-.,. * ~ \{, '" ~~ ~~ ~ - n . \'f.."t _~:;::':>r ,:' _ . ~i:'._ .' i,,"Ct",', ,~ '0" ;-'>~r:', c. g(ii'11j. ,.~" E ~:ll_,. 1i ~ =~:<, CDm f?" i6!;o;s "'f3.:eg. c_ '<'=io.E= () :g,i~~ ~H '" ~ci.~QJ,:C'{ii ~~c~fU~ ." 8 ~ ~ 8i-g '" (Ii -0.0 (Pro>- .~ ~ c:'E ~ c: J!J e o ",S!'8.."'e-~ ~,ig'O"''lii ~~ :8~. lj.ll. "O.s ,.:; .0 XboU1>.tDCU':' -aQ):=~NE5j; ..g == .a'~iJ(lJ .l: M to ~ -1..m.5 'G - 0 .2'x"g-O):SIc: g",:',; 0.- !!l'c'g 5'- g> ;~.ji!'l iilu;;::g' . ~.'8'='.c S!~-i ! ct;l )(.8Ln:I '(Do.!, af < "s' g>.o lQ"O." -.9 c"a.>'c e s o_'-a.rtSo"OQ) .~g1G"5 E-g 5'lJ 0_"0 [b8....c::: 1i ~ : ~~ fr~ ; 'O<aIil","'_"O"o -(I) c: ClC CP CD "H a ~:g ~ e BE' 5.Sgsi! ~1il= u{ji1!-6cg@ ~hHhE ~8'lm_~~ (O.~ ~ .~~~'g..~i~ >(J):On':I...~...g ; 0 ~ a._~j~ 11.. ._ , , , --:-::::;:-:;;-~-"-~ - 'i_,I'CI) , .z .;0 ;:: f3 ::> o W ~ 0: o u.. '... v- '" z '0 ;:: CI) W ::> o W ~ t;; z ~ < w1 u_ ~g o Clf a: ~; 00: x~ ~o Cl)1- ~Ul <W (J)~ >-w z> I- ij] II! ~.~ , ~ 17. _Ul Cl)W w-J-. \ ~.;:j >- f2?i I-w za. W:r ::;1- Ox . ffi~m ::ELL(/) <O::J o.m~ c ::J~. :2 ~CI) I-Z ClW ~~f t::o ~ ~~ i-';,r :. ~ ," f i!f!a!l!lH~ ~ ~h~ ~~n!iiijl~ l!! "0 " c"O.g! a.,; J!l ~i2;;; ~ .!lI,l!J8~ 1ii[.Eoiii!l>.!!lc; gJ =~b=,91""oCDE='b5 m E ii 0 t: ]! 02 C 6 ~..f.!!l..,o .. O"O"C "08,.,0 .2" ,., .j: c;;; 8.J2'!!!.".a a 0 i!; 1ij ~ ~.a >.OJ lu S~5 ,OJ E =0.'>. l'5. iiS!.a 6,'" -g l<1ij g; '6",~, .0:; i!; !::ijl15~ '" ~ilI;;; ::i!.-g15 x >- a. 'C-b 0 a. >- "0 . Ui :< m c:,i:~o -~ 0 8J~~ ! ~ ~J~! l~ t~.~] ~ ~~ a.~~.5 ....~a.,',~..! ,~ iill~ijl~.~~~,l'll.ai, ;'0 ....$.; l'l iil'~c ~ ~ i}81,!;jR 8l'i'~ "c "'... ,.,Jl, ~ C~liI:1i'" ." ~.!.o-ia ",,,,,,.a~o "',,- 8l ~! j' 1a .~, ~~8. ~ 8. a. ''0.'''.'0 ;;.e 1a lX. 8. 0 K~ 0 a~E:~"~ -,,:&o'OO'g oa... l!!-i6 ci [Q m (I) -g c: n; en; tV tfJ. :>.' _ (/) zal ~.~:~~~d~~;'<D B' ~ 1= 0 - 0 >. B ; - CD'tV- ~g'~~J!!.~l'l~~:;.g!~~~ '6 ~ .., >= Jl1 '" Iii ;;; '" .0 [02 "l l'l ~g. :d;,.~~Jl158.~~"O.!!!'~ffi o s 'a '0 ]I ,c: - 0 E ~'3"O c: ....! ~ ~.' ~. ;:.~, ~..~~ J3 ,:o,:r~r~~ ~ ~~' C l'l~ffiS 1f.!il~!'~ll.'" . cli,i;to!;!!llj~mi~)a'.iS<E~.a ~l~h.~..~ ~i.~.-,t~. ~.".;~l '1'. If ~ 88';;; ~ c.~.~,~ ;su.!; --;...,..> .~~.~-"-' --- - ~ ~ I ~ I ~~ , It-.. ~ "- " '- c " " . c C , c.: ~ c ~ " . oc . -= . .5 '---'~ .... -- ~~ ~ ~~ tt 0,)",' - '~ z o ~ w ::> o w :r l- t;; Z ;;: Cl < L I: :r u <( , "' z - to i <( U II) "' t5 > 0 z <( II) I- U Z U "' 0: .,0- 0 Z <( II) , 0 0: <( ;;: , ... 0 II) 0: "' III '::t. . ::> Z ~ ~ ;:: CI) w ::> o. w ~ 0: l( ",,='":'.""~.., ." ~ -..l;) '-n - $:~ l'(\ o - ~~ ~~ > , ~:~.i~., ".:':.:~;:":.",\~\.,~~1;?', -t'.,;':t." , , .~"~ -"/'i>;:1,' , ',. '~T i. , _ "':',':~ ':~,';L~~{":<;_:';~:;' re :',' ;'de', u..::!<, ffi'!;!s'O '.,'Iii 15 ~ ~:;;.ri1 ;81'~~~~a! ;::, ;::. w w 08 ~g:ll.~~- . f3 CI) ~~~! :!H.H,,;~: a.. ~ - ;It w .~''''"O 6, '..,.- !!!., w ., ~ ill. ;-1'1 Iii .!j1 ~lt<'. ~ ,; ~ w . < _d.' :,'>-'0' O;':(6"<:'a: I- o - ;:.:.',:a:.a.Q)'~f3 f;:-lC:I/. (/) 2,1- C'(":~'''''Q) ':1 "+:I,,='Q)'_,,;,O.: Z ~~2i,;nu~ u.. , ~ lE ffi~ .:i;IilJ~".~ tl. ~.'. < o 11.. a: ::m~;~; 1'o:g'~(I)';'. lL,W O_'~":8. ",CD 0~;S;1> \; O,~ u.. -,;o-o'~;g.....' Z lL C _,\... ': o,!!:',ra', o >- w,,~p~,a. ~;'>.,:J_:S< ;:: I- '" ':lR i! ""g.ff ",.'. ': ,11.., a: ,~::;:;.:~~.~ [' ,ril'~}D:;co:';=,~~;':,i~{,;~;~ I Rf2~::!:"(i.$f ,,-E~r&i:;-g"~;;;/W,.;~:t i ~:~:~~:,?Y#::-a!~i,~;l~;~:t, ,(~ ~ ::I: O',w' . ""'~ OJ =;:J:'C','2 (S.'.-- '1-a.1Il liI~..OS!..!;j,N CL..J . ,(0 O,.r::.._:l_.'~ z<z:::> ~.~~,~~_E ~g. i Noz O-,"'~m 0.~,Q) a: - w "C:8.~s:'E,c:c_-5 O!:::a.. a':e-8-~'''' ::I:O(/) ,0.:1 a.<u..5 c I- 0 < al," <: '" . Y.! 0 ::><lL _J!!Q)C:~Q).s <zO.8m a.;g~-6 ~ . o. ~ ~ 5.1& ~ ~ -Hj.e c ZOo?fl O~.5 ~.e 4! rnblObo';:,c:~' : O~u.iO;~u',;'$c:_:S7ii' a. I- 0: !I>..liI "'8:'5.-." ',~z<'..p;c:.='i{O"C:>~ ! 0; ~'~~ ~ .!;;::~~ ~ ~ 1..< ~~i5'1'~J'~o::h , 1-). ,;' '. '.'.'. .', .,' ; )..'.1,.1 :,;:I.~,':-.{'" ....'-.'.-.,. . '~ j \~ , -Ji- ~\J , , ~ "..... '<; ~ "" "' " , .S "' , .< ! .+ a Ii ~ . 'C . E " ~ a ~ ~ ri , -: ~ , I , , , ! , , c; "i E 'i . " ~ . -= .. . ~ - ( c: < 0 ( - ( I-- t. u ( u f- < f- (J ~ ill ...t:: ~ . I~ I ,.. c 10 1<:5 '"1J " ... o '0 U ~ \ 'S .~ , ..; " '- , ~ ~ ~ :>, <Il '"1J c ~ '"1J - ill ..c cl' o ~ '.0 ~: u ill Q c <Il ..... o c o ,- ~ <Il c '6 ... ill ~ ill a ..... o ill ~ <Il u ,- ..... ,- ~ ... ill U '"1J C <Il ~ C ill E I ill ,~ 1u1 I ~ 0' J: U <( w z I- Ul <( U Ul w I- o > o z <( Ul I- U z 13 w II: a. o ~~ Ul o II: <( '!:; ... o Ul II: W III 3 z 4:J- .. l'f) " , ~ n) 'I ~ ll: o .. o OJ !- ~ OJ U - '" .. o rn OJ !-rn <z 00 a;:: z~ ~~ ",0 oll: rnll. ~~ < Z ',.,."-- I I I I I I I I I ~ ~ "- ...... OIJ........ ~~ " 0 I "0 ~ I , 0 I "0 Q - 0 $ I '" ~ rn 1 ., .<: ~ .S , , II II I j i ,~\ ~; i ~ ! .... "C '~ .5 "C 0: .<: ~ :j! ~ r;; C '" '5 '" If! . > , .. J. ~ ~~ 0() b<l g ...s;) - - ~ ,~ l l\\ " ..9l '" ., .<: ~ - << ~~ & ~ i': <N\{> ~ " > c " Q 70 ~~ 1 ~':I- .~ ., 11 ~\@ ~~ = Jj oS ~ . p.;:. .f'~ ~i:: :,. :,~'~;'/:;L;;t\~ri~.,it.': . , ;1.",,1"'> 'Ii ';.':.. '; ~.~!:- ,.i,~:;:~ '::~j);; -)'f '..~, ".'.,,;....-~lL "_,4'_1:~_'Q) >. c".:. ~~,O:.,;O ., gJ '" .U".lcP''''1i ~-"';g, . "~. ;: ~d~::~~~i;:8~ ;'lfl ;: lfl '8o:e~':'~,.,;o .;:i~~ete g-:~> ,:::>>; =>> ",1Il2'.g .,~ 'l5 B" ill a 1ij;. 0 0 <ri ;;; =,.g E . "'lll -!ill'! '5 l'! .8. ~ ~ ~ ~ .~ en ,g . ~ -~ =' E ~: !5 .a :1- I- u...- 9 SI!! lJ'2 "'1iI-- a: l- . ~ln~'~~~~~H f( ~ w~_co b~a~ffi~j , ~ -'!'!"'''''' a;ij"'Sl"'S= < ~j~~'e1' 5 a2!lZ.5,:: ~ -' w"l'llli .c.2_lU" ~~ ~~,,,)S'~f~ ~'~J;;;~::; , !::_LL ,.0 <,.e .cu B"O"O 11:', m 0 ("0. C'" E '" '" a= '" ~. J: m st.g ~f," ,~.! j: .s..m "1'~ 0'- J5. "'~ ., ~ - ~ ~ e ' g;m ~ r ",/.,8 ~ ~"~ g ,'8 .l!llr~t: ' o ci 0 s;5 >>~- '5' Q) co '8::2 ""' ;~\e ~i~~i:'!j,~;lii ~~ r:" ;: " J!!! '" .' '" 'iLj.1 ai g> B ~ '.:' . rs:e.s'Q) ~': ~o: ~'1j::i:r~:'~ ii:OE=e ::I15~'- ::1.- E ., ~g.H~ h~~H-g8 ~~ E 1ft ~ . li. g.~ 8.l2 !l U <.In ~"~]"'.8" ll'O g> ~. 8 U g, \}" ! U i il i ~ . ~- 1;; I!! .c.-' '" 'ljj ~ e o 0 ~ ,2. 'a. "E.. (I).... Q) a. u.. gJ !!.l ,,'0. ''l5 g 0 g~" ,,1;- . ..=.~ "'.!!i"" ~ O.lif3.1!l =ao's'S; l'dQ:i:g;; ,:g:2r:~..i'lU 1: CD' _-2a ~ Q).J:.ci'.C'3 Q) c E. \"H nf3.j'gj'5l5 ~.~ t t 1 1" I I _, _--= " '" ,'.," ---:'-='.':...~_.:';;";':':':'" _~~".__,~..~ ,~n - , ......' ., " 'h :1':.;' <;;' _:',:{"'~~~< ,,";"'," '. ,('/"," 'J' ~ \, '. > ~ :\ tr ,~;\l~.,,~4." w."; liP ,~" ~1".'~~'Ir- >', ' ~~" ~:~j'~i~>nj~, ,lJ~ \.. ~~ '-~'r~~rii;~l~,~;\~;4!~ ~ ~I "-~ L.L.: ;",,:;,:c"E'w<;{J;,;',':;,:;/,f-o;'o- ,m.>' '(,} '~~~'CD li~>Q)~"~"",'/~ i-l,,6r..' -I 16 o 0' """'Ci:i"'"~");"'i,,g ,--, '...;" "f'."l! ~ i -6 e l~ ~j,"i';QI"'{ '2"~ "lH, ",' ~ U"~;.:'~lf H - ,.' H~~lF'm~\H~UHT ~ 1 W::; ll.,Sr ;;; 'lI1e1'!-. ""~"" '~~'11.."l!!..;;; - ~::i' ..:2.~,,'g8lffi~d' g~,,~;;;' 8fh1il'd(~'Oil,r'l, '11 "'X'. ,,"'" ,l,},l:5.":r..(/) gii:;;;E1;-.'~=>,,91 , ""Ilift.-,. ,~. 8 WI- -l'l E ':5-'5;;; "lll~ ':aTe: ~-g ,-&;t!1i!:' ~it1!' ., j!j ~ ~fff 'lir~:,_, . ~il~;~ if!:~ l!!~ '~~~~', jaiE-:.-' ~ 2- z 15 ,Il S j a: li. ~ .m 0 ,> ~.f; 11 E 1!!'~ "'~ !i! ~ ~ 1: " III Bee; CD!!:!. J j e fB'~~ as ~--- I e'O.g:s~ :s,O.s;;~l ~1'~~'~ ~' . c cca. '- =('"00', Q.;S:>>CC(/)cij'-,,:- Q.;laC/J:OO f'6~! ,~-' 'E'c,,'='- ,g'r o ~., ,>' g> ~ ': .;. ~"'in " Ill" ; . ~"." Ii Z ,']",g ~,'2',,,, .!IJ\ii;: < ';,;3-, li:.w' '>~,," . .l!l,,s 8= 8 '" -., ~ .8-l'llillS !ii, I i!! 1II o>/,"","lJliI,. 'c" . o()~" e,s;".:c'l!l's:g>li.'l5, ",,,g~1<'~8~i=,E\'i.'ijl'O;...,.~,f,oS! - OZ.. Q.;o ,,_,O'ro,l!!':e:'~2'li; ,:'I_':OCD..QCUCD -m-.',gJiJ-1':cc::e:- ,0. ~~~ ':, ;~' ;:~~;,~~~' d5~glJ i!~:l:1!~'U~!{~ <~" S", '::lr;;;.S'=-'!liil" ':8I!!ll.:iii!!.",-".liO <II.!r'lI!'-"'_"" ~~!z...'tf,:. ;Ji~()~~lf'~.: ~HH :~~!\~i~rHr' ~ ~:@ ~ ~ '. '-}.::l 'a. 0 0 ~ " '..~ a." E " E '''' r: ,g :if"' J!l'",c W ;:;;: '!ll.!I1..", ." ] " ]; ]! :Q ." :c. gJ ]I E . ,;g !Jill' r" II ,g'j 10 ...., i! -6 ' ~ >>~>(/) J!I ' ]I CIJ ~ c i5 0'- (/):2 a-c Q) iif ~~fij' =~.8 . ]l.:2:8 Pf "~~~() ." g.:~.1i illlJ =>~ ~ -,~5l ~~ g hlJ~t.~.g- ~ 8'a c,r ~ ~~,~l ;jg;:t ;;! 0 i!: Iii - Iii .!I1.c .. ili !lli. r Iii ",.j; ll...!;!I '" g> ~ => gJ,g "E "il :c:o:J CIJ_EB .:2o.m,g,~'c.ec .:2"'''0''.0 UI"2<t-~,g2..:rO-ii-= ~:r (J):l:;a. (J)'a.~' .-~ -'c ct... N _'utV ~ Z -..2 m ~:r C Q) - E :) Ql aI ~ g g) CD 0 E 5- 1: ~ ; "u.< WQ)c ila'~ ~:g~' i-g~~g>]!a.(/)-:;ta-!(/).lIl.eo ~ ~. n j~l. H ~ Hj,Uir' , .H~~c~:1 ~:; i ~ ~ Ii ~~~..~_ t ~ij'j, ~1l'8; :~,~. " ,.,' ~~' ';1'qrvl" ... ,y,t"i;,\.t~j'" m gr;~'j +:I:',;';~. Ir",",.ta' '~....:'~;F-'~~::"~:' ""')":"::1":;f;;\";'f'~"'~":'h/:__,,, "'----, ~c(. ,V',.a. e. "'.' C/J~ N c7j' ~ . . N ..~.. "".,..,,~..~t,.:;:t'.i"\ ........ _I I f I I I ~ .. , ' . .. - ,,,,' "." .':--,' - .."tl~,',",; ',l';l.-..", ,'-- i ' " I .- -._,,-'~-'---' .---,,-~~'. - .."-,, ---- ;~=~_._,~.,,'''':'';~...- c C <I c: C C L f.Ji C.C 0; f- <I f- U' . I I I I ill ..c ~ ~ ~ ~ , ~ - i:: o o '"1J :Il ... o (3 Ud( , ~ ,;' ~ " q . ,~ ~ c ~~ .- '"1J "- OJ ..c c 0 .- ~ U ill Q c <1l ..... 0 c 0 .- ~ <Il i:: .- E ... ill ~ ill a ..... 0 ill ~ <Il u .- ..... .- ~ .... ill U '"1J C <Il ~ C ill E ill ~ <Il ~ Cf) o <; !- > >:~ <0.. 0' 1: I) <( "' z - Iii <( I) Ul "' I- 0 > 0 z <( Ul l- I) z I) W 0:: D- o Z <( Ul 0 0:: <( ~ lL 0 Ul 0:: "' tIl ::;: ~ -' z ~ ..... " ;>, <Il '"1J ll: o '" o OJ !- o > OJ u c;: '" o rn OJ !-rn <z 00 of:: z- ~~ 1<,0 oll: rnll. OJll: ~o < Z ,- ~, '-'~'~-I} (>-~,:t~;'it~>,,,'t. t. " .; :,":'l it A';"y: 1'":~."'*Hni' .~ c "j'f' '~" ",' tift l' i ~ 'j t, ,,,i"(:l):jif.....,.oI'....., ~,*ll), (0' (!) ,t,...!- 1i I~.'lli' 1'O,,;J?C4 0 _ "i;(Q,< ID ~~"ft~ :~:" 1l'al: " '~m:,,2~:; ~~,~ ~z :rz' w'i5'iJ Iii!e' ,8,<>'l5.<=>. ,,}";::~ Q ~ Q fa 10:, :",;. i~ .~.M~', ,,:~!e~,~ 8 "elf /. ,w, t) till- lI) 0" -fi s~ ..,P Q) a. ~ 'w\~ w <'0 => Z'\'I:l! llll\'.s 8:;;; ~;; I~ C, =>,- => I- 0 ~.,~ ;~!< 1t,. '':<--'l!>ll!l iii," , 0 . 0 m< .o~~ ).tfl a~.':sica oU:: ';~:,~,~w. w W Z Sl! '~l~''Cj:i "'I" g .<::.,,';-; ~ ~ 0"< 0 r <,,~ Qi"--6 ~ Q)\~~.s.(." ,ocr',' z(!)w....:JrtI~OlQ-a;.x~>~aJ"', 0.."6'" , l- ~~~=,.' o,~'~.:l.",fa,_.,~." ,f(" ,~ ob< '.W;itm~ ~;l,f,,:~vf \, ~ a:.~,::ii: = 5;,;0' #1" , "+, OJ o :zjI:' CD ~"5!' ('0>:;; , ~'_" ~. LU ~ L5 2: ~~(caliOr~ 'O'~~3~' \rc " '~~ lJl" ~iJiJI7.~;>,ffi:~~>. .:t ii', u.. x 0 :'" I. ';0 Ii :l:-"J:" '\" 0<1-: Ol ' ~-6~ CDJ,~~",' ..! ~~,< ~~~ "ti tc 5i.'(f)ng~ A"'ll:< uJ a= t-:'I~ ~;lll\~'!l't~8 t? .mi~i:" ':... -;0; :. ' . flj ~ tr'- '.): .!~,~tlS"ie '~ ~f$-i\ ,~, }' J a: (/) W ~ ~, *~u ~1;a'Q.")31) .0'.9 '3:1 d' < Z LL ~$.I l' (lr,- l':::o. 5 E C.~" . W < (I) ",.' .." 1iI.."'. :d;~ s:r E ~. ;.. :r 0:: Z 21 ,- S' e .<:: """ - Ol 8 "" ' ~t;jg~..:'.i\itn~ 8.!:i." , ~ !;( W ~t.t '~'" $ !..ll '[ ~ 6 'j; ~lli~~':;(~i~lO l[iU x.... C/J <. OJ lD 'Ql.",. a;.;:) 0' CDQ) I- < woif.o iii " jE 0 l; = " =>w;ia:,'':-1i!';'- ''''<::_'';j;"O ",~wf2~rg;;'C _.ll~'l! 8'iij "wO::u..woJll.!t"1!".2s'l! I- I- <,al".g !?.. .... E"O 1! '" < Z 0::.:; "" 1!I .,; In Iii" '" - ~wow.-1Il &l~~ 8.!ll.",2 <~~@~8'all!!''''I~''~~ " o::~-,o~ffi..:gl!'. ~1!I,'" ~ ~~~,UHi:h ill ,__",. ,~., _".",_.. c_ "~', ,-"_",.,,,;,;,,;:. t'() ~ I...... ~'?\ ~ q a ~ It ~' "- . I I \. < I-~ "- , -\. ':: . w "" V. 0- ~ c:r 0- -<.l - ..... ~ ~ j ~ ~ (') 00 ~ * ~ ~ ~~ "::3- ~ :j '. , , ::"~'i\r(t.:',.t .' .rl;'.\O","t~.""."" "",,' . ,_:-;, '--,' ",t/;}~F'<~;, '&-r>.,-:~ '.', ',,: :; "J.)':.i~,',:+,;"?r(,,:-::g:,-:,ir::: _.: ;:,~., ~:>'~:~:',:~'/ {', '. ' 'z ". 'z wW',~\,:,;""':~.".. ij~',O,~, 0 CJ ,:::c_~/!,"~;51:-0,_ ~~.;"('i=.:'- j:: Z I- .....""8",""" I. (I). (I) ~ g;'1i.Iii::,~ ' . ~ ~ o II. ~':>"1i ~CD'i6 ,_"-0_, 0 ilri~~ ~t . i t- s: Cl.N " i5r~ ' ' , . ~ ""'0::1;::11. . ~, , ~t~'l~~ ~~, '-".< oOm' ~~~ o. ~ 1 " ~'0'.ll '!l.,.g" ,... .~lE'~;~d!~~:':': ' "" '} ,,,'. 4,":' .W c(,:0",' 1 '~;o; -.- .'" j!: >-< ~;,Zlo,:g .~f"'.. 0' <,'..:' ,". is,. I-~:Z; !l.&'~' ! '. . z09~._JS . '" . Wf!!<\cs:rj In. ..~: .s :r ~ ~ g 'is '15 [C S2 ,~,o >.'S -.:I o~;: ~ ~\9 '...:,~ ~~8'O,*'d6 ,~ ffi~~/~,:2"8.'.~,i.," ;.: "~8.g>[€:a. !;:!~'",,~8~ ~ , !z~ ~'~\l~~', ~ ,fa i!!.!i 1l.. Clgj :aI ,(t;.li'li . . 0:: 0 .<::.~, "'$',. ~ 0 u..1"",,g ~ "0..' , -i;;,'ic:'''v-'.;,: \",,'j",,"""""" j"'"'''' ' 'jt,l,' ( ,. , ':n ~ 0 1:1 I ~ f-o > ~ ~ . ;>~ .U <p.. il) -C ~ '~ ~ , . ~ - t:: o o -0 ~ ., ... c "0 U .... ~ \ ~ i' , ..... ': . l~ J () >. ell -0 t:: .- -0 ~ "8{ .- ~ ~ u il) Q t:: ell ...... 0 t:: .9 ~ ell t:: '2 ... il) ~ il) 0 ...... 0 il) ~ ell .::! ...... .- ~ ... il) U -0 t:: ell . w ~ > t:: z w il) 0 E 0 u il) ~ " ell w < ~ u if) w 0 z .: U w z " I N '" ~ " o lL ~. ~ 0' I: U <( W Z Iii <( U rJl W b > Cl z <( rJl f- U z U W ll: a. J:>~ <( rJl Cl ll: <( :; lL o rJl ll: W III :> ::J z '" 01 f-o", <z 00 of:: z- <lS Up.. 100 o~ ",'" Ol~ ;:00 < z l':t t{) ~ ...... \'(\ \'(\ \s ~ ~ " ::r- ((l ~ ~ ~ t;:; l;'\") ~ o .. o 01 f-o o > 01 U j;; .. o ..-.,-. --0--..:,- u. ~ 1i; . ''0 (t) o~ TIOu~~~ ~ M (t) i~8c ~ WzO I ~~~~~5~ ~~ w -= > b 00. >~~E(t)~~ &s leu e ~g c Z N~~00mo __ c~ IV m- IV ~ ~ m>.S~b!u o~ -~ ~ ~0 (t) zz '~ ~~~~~=~ ~m ~~ ~ 2g ~ ~5 ~ ~O~O~!g ~~,,~ E~ ~ .~~ ~ ~a.~ .~" ~~$!~~~ ~8.~ ~~ ~~~.~ s ~ I(t)~(t)S~E _rn (t)[~~ ~ ::sf( >....~ $.gE=~5~ <D~ ffi~ :;(1')>'"0 <II OW ~i 5~~ou8~ ~K ~~ ~~~m ~ 1-:J:~~E..c (I) a::;.~ n:l 0..::.:: OJ.... .ca;- ...JI- Ql.- o~ ro:O'?;-(1) -cu ._~ Q;lO.QJQ)oo 6~ f~' =m~~rn65 .~~ ~Ql 5S:J:b~a z- -Ql ~~~~~Qlm fU ~c ~U$OObB ~~ s~ Ec~~~~e -08 !~ ~~~Ea;c8 Oz -g= 5,8"$:?2.:ilti .QJIV _> mW ~ ~ .~ ~i ~ t m ~ 0 ~ 8 ~ ~ ~! ~ ~~ ~ 8 1ij ~ ~. -0 .~o. ~wc~~o, ~~n:l~~ OW<D~~ Oz ~E C68(1)n:lg~ =n:l~~E C~C (I'J ~~z rom.~ roH;;~m~ $"~~[ :~~::J :1- .8 'i:g=::;~~u-a l'll~~(1)Q) ~'Si~l~~ 08 c . ~~~O~~~ ~~O~fi !E~~E ~~! i~~~i~~ l~~Ss ~~~!~. 0(1) ~.ICQ.~!~E~~"g>E8~~~Qi >.~{)"iH(1) I>=....z o.i ...!..Q:l.t:lO:gn:3:_E~"::~ l'll.-....Q)CO= <w ~ 9~c~nQ:l~~~>.~(I) ~OOo>~c~~ ON '';':"~".' ....0(1)' c-~t[=~c C>> <Y(1)&j ~~z :.~ ~N=~~E~o co~ I~~fi ~ ';::Q:l .cal'llro(1)1ijfJ;)~~1ij::;;: S.~'iii""S~ I~:; C>>=Q~~afi~~B~~ ~~oro~~ I-~ ~a j~~~Q)g~S05Q)O&j (l)Q)1aj~~ I" <W"'H 'x'5~;;~,,~uuOlu_ o;;"']lo>" ~~>-~~" . W.2roDlQlDl.~015J::O~ c8JE~.Es I ~... I- <( 0 W g ~.S c: fa .g Q:l C).!l Q) .b "";.0 > Q) '- s'ViI <,. u ~ ;; '-. ill ~ ro fi w i!i ."'" i!i '" Iii t ro ill Ol c 8. ' z:> __.... 1 E ~ ... ~ - x ~ '" w ;0 '" ;; E 8.ll:! ... c Q:l a::I~'o Q)~roo(1)Qj l'll>, c >.~.2JC1)c. t I WC}{)j .:: e:oO.bC__oWEl'llQ)Q)6,C1ll'llQ)q)Eo ~Ii. ~ t [~m'~~ ~~~~~ a;~~~~ ~-E~ c I <w ~~O=~O"U'.,!.~I~C>>'~'C> ~ o!;;(~ :.oCDC} _~""CD 0'" O:S ... l'llO ~ ":O::...."'Cfl. =~-g~c8i~ ~~ 5'~ ~ -g~ <C UUF=-! ! !.;tOjroOj .,,~ ~c ~j~~ J C Jro"'J91. 1~:,- '.--11 !! S:.ofag N.... C C ~ ! - >.~ me Q) Q:l ~_o ~ C ~ l'll<3B~m>'lS!w =>,8";::'- I] g w !.~ ca!.= 1 ~:6 ~ ~ ~ ~c -~":E~ ~.: ~ ~ :EiJL~'9E.Q>(1)S gCO:Q ="..... I . C ~ "W8.caE6:I ~~ "'"U~ ~ r <3 0> lij c.2> w l'll .- 8.lij >. CD "U;t.2 r"; 11 c "6 [ ca ~ of E -fi .g CD CD -.:I a; iii Q; ~ I..... ~ ~ mcO(l)XIJ) :;.ss (l}C.c ~ ~8>,"t5caDlQ:lJ!? .....0..... }2CUlC c H 0 ;n g>ll~'x.e-~afB .9Na ro~g~ ~ I~ <. a:i' =1J)~Q:lQ:l.~lJ)ca C~Q) El'll€l'll I~ c C .!::2c ctlQ:lXoc. l~(ij [ij.8 a ~ 0 0 ~ g.~'~~ii~ ~U-fi ~~a'g ~ ' 8- 8- =~C.,g8Dl';::~ 'Ogc:C "O~'~.g 8 01- CD ~ (ij c: ~ 0 ~ ~ ffi _ 01 (1) l:~-g.s~:E~~.~ o..m1tt' ~ coO ~ ['3~'OBQ) ~i ~:::~ ~ i:g~ ~xff~~~~DC Q)~~ ~~5(1) Q)t'llB....a..:::>1ijo n;~'" (I):;t:~ :1 aq).!!2!cQ)c~:Q ~E~ ....O~.c ~'~~ ~CiiUlS Q)~C ~-~co ". o..(ij~ c15 _'0 E c.t[ Q) E~fi~ 0C.Q).QlN.Q5~ ~ -of; i3"8cQ) ~ium~Dlo~ ~~~ Q:lEoOCo' " cc~ ~u: =~- ~EUQ):Q fi ~g.~~~;; ;00"8 rRro=- ~ ~ro'x g a.U (Il .g~ ~ "0 ~ C.~'5 0 6;::(1)t'llQ)!~ l'llo"'~~" il'll~{)ff ~ (IlW~~~~U -~:Q DlS~Ol'll D ! (Il!f.ll-.g'o..::it'll uO,",,'" c"O U1~ .;:: j e:5.~~UQ)~ l'll ~Q)I:Q)_ ~ oo~m_dl\\. o~e ~S"UCDc. ~ 'i l'llt)~.::.::QU~ Q) c. ~:gl'll5e: Q) U ~:= Ca ~ G Q) a m ~ "0 o;t Q).- Co .~ C _Oa....~=, ~1...~~Q)~~~(1) 1J)0" .;~"' ucm~ "''3ro,,''.o ro1ij a. ~'~~~~08i<2~ ~~~~~~~$~ ~~ ~'O~(ij~I~.. .... rowf-~ 0;;0> i'=l'l "Z c~ g'Q) m.s c JOO(1)'-Dl~:: l'll .9~@~~~~g .t:I l'll 8.:; 0 a.. m c.E S -j--j~'" I -. --, f-- j . i :;; ;; ';; ~ Q)""":,, W;; 10-.8 E- ~ g 0- -" ~j I I '1 I I j '.'~.J ~..i!J~~.Iiw-.p'~:".l!.!.;'(.f!",,:.,.'.1 '. ',' "_'" Ore,-.'[~tii:iti:~~;.,-",', Nrit:-\);:~';:f~ " _, ~ . 'dJ\l!pel\'~l>~!ioaeqliW( ~"."9~"i ,.Cl . . jilW'~ ." '" ",,{ ___.._pl,oyecih~~alngpUrpo'"ai}~'Nch;*l~:.,.:;Th~m,. , Q, ~L. _ _ b~:' _ lifu,,/rretl(, MB.r~.on~" f9ll!1'!WIIIIlXP1ro9D lJc>"'rnber31.1994,.and,. ' Crook' 1In.: d:'BIi~.lfarnord. pr<lj>ard" .Uj~._ ,pttbo fintSlOO';OOO. orovel')' tranarcr U.Md fOl' th.~tMf''rbAd''. "y'wlUcn, are ewently "~d~-.U"':dcOd.reltrict(ld" employeo. ,housing hold. 81- open..p~;_, " &:niti'r"', ' . . - Tho- two BidJJ,ing 90 degree turn8 aL ~JJESTI0N NO.7, ' Soventh'and ltaUamand Seventh and Maln will " AtrrHORlZATION -TO TlfE CITY CQUN'. bo widnned tD aecommodat.e fOUT lanel of. trnmc eu.. TO SELL, EXCHANG,E, OR GRANT in affianner designed to minimizll' adverse NECESSARY lUGHTS OF WAY ACROSS impaCt.1I on thellurrounding neighborhoods. . CITY OWNED lAND }'On THE FOUn. LAN- .......: Expansion cut. orCulle Creek 13ridp,e will tNG OF HIG'lIWAY 82 ALONG TWQ.rOSSI. be done In a manner which mtnimi1.es privDLc OLE ^LlGNM~;NTS. property ocqui.iUoD, .Shall the City Council of the City of Aspen, The following exhibit IIhoWR Lho cxjst..inl!" Colorado, be authorized LO !loaB, exchange or alignment concept of a new four-lane cntrunl'1! grant necc98sary righu-of.way across, City to Aspen. owned propcrtlo~, including pro~rttc! acquired '. for open IIpacc purpoiClI, to faClHtale construe- ~ ., tion of a four lane ontrance into the City of \..\~ )'- v' Aapen as !leL forth in either Option A - Direct". _ ConnC('tion or Option n - Existing Alignment described more fully in Question No.8 below?" QUESTION NO. B (/.\ .... AUTHORIZATION TO THE CITY COUN, ",~ .' '. CIL TO IMPLEMEN1' ONE O~. TWO ALTI,R ,. \ :'. NATIVE ALIGNMENTS IN CONJUNCTION \ \ i \., WITl! Tn;; FOUlI LANING O~' STATE HIGH, \ I WAY 82. \ ...-.. .Shall Lhe City Council of the City of ^!lpen be \ ~ authorized to impclemcnt Opuon A - Direct \ .. ~ r Connection or Option B - l.:x.isting Alignment as more fully described hereinbelow? ~\'~"'~~"""_' no"._~ ~,' ___. 01'l4-O...... A P\reet CSAneetiBA ~~,-~ ____ '.. ._~- Vpllon - t\ l1lrcctConncctlon proposes a ~ ". ....., . ~'-~. new alig-nmcnt for Sta~ .Highway 82 which will /~..... ~,-...~. .' ,< divert from Lhe existing right-of.wny north of ,/ . -..... f ""/ .. ..~ f~ ~ Lhe Maroon Creek Bridge across various City.," .... ~ ~ ;l .- owned parcel8,includinK the 7..oline parcel, Mar- ~J. .~ ,.. ' oon Creek parcel. Plum Tree Playing Field and \\.~.. :l Golf CourS<! parking jot, then travel alonll the ~ ~ \ cxi9t1ng highway to the Marolt-Thomas parcels, .\sPEN GO.J GaPSE ~~ ~~.. ',- then traversing the Marolt-Thomas parcclJt and :.1 ~y. cOl1necLing directly to Main Street by cons.truc- tion ofa new four-lane bridge over Cll3tle Creek. The City Council 10hall be authorized to sell, exchange or grant ncce'l~ary rifthLs.of.way across the aforementioned CiLy ownlld parcels aubjcct to the.followinl{: --The Stat.c of Colorado WIll compensate the City of Aspen for the portions of the Marolt- Thomas, Golf Course, Plum Tree, Zolina and Maroon Creek properties used for Loe new road- way which arc curr(!ntly held for open space. A L IG NM ENTo _ The SUlt..c of Colorado will vacaU~ lhe exi st-. 3 j i02 hil{hwny alignment from the i-nUlr!lcction of .. '~' Seventh StreeL and Main Street to Lhe poinL ; where the new roadway leaves the cXHung ~.t'>cor7 "" _ ~ alignmenL '......0.. 3 _ 'The portion of State lIighway 82 between .. Cemetery Lane Bnd the point where the new , . roadway leave!! Lhe ex..i!lting alignment shall tM: t : converted to open ~pace. _ 'The present traffic siKnal at Cemetery Lane and StaLe ltighway H2 will he removed !lnd a new siKnal in~t.aJlcd Ht Lhc new inl..cr9ccLion of Sc...en..h ~trecL IUld Main Str('c~ to control trllfT. ic volume enLcnng AI/prn Hnd accorn!TIodaw side st.-reet ll"Hffic. The followin~ exhibit ~how~ the! direct con- n~clion conccp\ of li new rour.lunt! l'nLranCll to A!lpcn ~. OPTION B EX ISTING ... .\ \. ......-:::)~~(; .....1.. ..~~.....~~~ ~ ........:.:...~ J'; p~~ Cqr.~ ' CF, .....~ .......... ... ....,. ... ..... .....~ .......~. . .....~. lQ.~ ..... .~.. t._.._ '.. ..... "~:. .... . . \ o. .. : .~: . .' t ~.. , ,. \ .......: \-. \":. U<K.s,Jt:... B~n"1.'" :.0 '4> .... 't.... "" ~.....:/. ..:1 .! .' :( '\\ " " " y' aP..l.N.SPACf. RLOUlRU4Ui1 5 OPEN SPACE CONVERTEO 10 ...1(",I-lW"" uSE 80 AC >-IClMAY\AI#) ~'tO IOOF't:w."...a ')0 "C .......... . . . . . ~.':" .. . :.. ~.~!..\..:=---=- ~,r"' >. .... o , : I tatA.! (yfN Sf'M....( q.OAD ~CJl (~I"Il...GAt"~N' A""C (Eteetol'l n'l&y &t\let't ~tth(lTOprion ^ - Il,r~, Connection or Option B - fo:xl8ung AIIR"fH'1" . but not both.) Option A, Direct. Connection Optian B, Existing Alignment POLLING Pl.AC~~~ IirecinclI I, 6 and 7 _ St Mary', Cathoii' Church 1"r,.MnctJI 2 &. 3._ UDDer &lemenlary :--cI10/): "The witnesse; a purpc - Dalla, " drug abuse, drunk driving an violence in the Aspen are' where he was busted as recent as two weeks ago for a DUL Dallas Police Lt William Cr: ven, .chief of the -aepartment R~ ll.liQ nIB ifi'/1sillR; \vQuldr speculate after the arrest c Kohoutek's'motive, Chased The Man ~yewitnesses told police th a red Jeep Cherokee was craVE ing on a four-lane road in nort west Dallas when the driv apparently Bpotted a pedestri, ~l'-,side of the roz Craven said witnesses describ the Cherokee making a U-tm crosBing over a grassy medic and chasing the pedestrian, The pedestrian scramble onto a sidewalk. The Cherok followed onto the sidewal accelerated and struck the mc "The witnesses said it seem like a purposeful act," Cra\' said. Stunned eyewitnesses beg chasing the red Cherokee a cornered it in a nearby park: lot, Police said the eyewitnes; were able to get a detai' description of the vehicle. TI knew. for instance, the front-' damage it sustained and tha ca rried a tern pora ry pal license on its back window, . the windows were tinted, nobody could give a g' description of the driver. po said. The Cherokee left the parI lot before police arrived. Tips Pour In The victim, 26-year- Rafael Rojas Caracheo ofDa was pronounced dead at scene. police said. . On Saturday nigh.~. the / ( poitl ' ,rtmt of-the taxes to:,~ort the >Sing Fork school wAll SUI ~nlnrRrfn lege. ~ distribution is 1 tax bill so that r\ see what their ," Oken said. ":&rn road _lltf"u in~1 JIbe' COl\\'(l 'to. alteir space', _ - ...;;..:'nte:,prfl88ltt tte1Dc IIl(tuU-at. Comotary- we snd'S14t.61Ullbway82 wtU&lJrcmovcd llnd II now lign.1In.talled at the now Int:ar'lloc:Uon of &lventh Street and Matn StroollQ control trllff. lc volumo entering Alpen IInd accommodat.o Blda Itteot..lramC. The following exhiblt .howI tho direct con- nr.cUon conc:opt of (I now four.lane entrance lo AIJX!n. \, -, ';':iU\ ',' _ ~::,:lO:',',,, _ n"e:;I, .;dt:per;. . rW;.nd:~.',NlTII'l1h\.f,:ol" 'etYiCol 'Cil$:otA'~i..1ttOVfd~!~or'U:ie}I'u'. ~~'i\I;o[U\..-rGVimue.-.ind,\.i..lbl.l)1,t'01-th. pu-tpGMi ofproVl.dln-ridfordable noulln:g and day COle opportUI\iUOI within Alpen and Pitkin Count.y, Including, but. not lHnit.ed to, land 8CX1waition., capit.al Improvumenu Md pay. ment of Indebted nOli therefore; and providing thei th(1 laX tako effect July t, .1990 and auto- matically tcrmfnaLe on June 30, 2000r 'llffiS'l'laNll6, . AUTIIORI7..ATION TO PROHIBIT THE SALE OF FlHlS_ .Shall the City Council adopt. Ordln&nOB 70, Seriel of 1989, wbh:h prohibiLl the comn'lercial salt of (\.ItI of wild Mimall -within t.be Clt.y of A_pen? For wating Inventory, thi_ ordinance will take effect ono year from the date of ill v..,..v!'~' adoption. TItla ordinance doea not. pronibit. t.he woarlng of furs, nor doel it prohibit. either tho '1l10 or the wearIng of furs from domonic a.nimal.. The City of Aspen h8JI.frevioUBIY ahown ita concern for the cruelty an dangan of the legh- old tnlPby the adoption ofOrdin/l,nce 10 of 19M, which prohibits the uae of leRhold trap. Ilfld Ordinance 56 of 1986, which prohibita the !lBlc of fun from animab caught in IOllhold trapa. It hu become claar that even eJCoera cannot know with any certainty the !iOurce of fun offered for (cl!ilij. &ale. and ranched wU4 furDearinft tilt- malll Buffer not only cruelty in death but cruel and unregulated conditions during a lifetime of unnatural cvnlinement. Thepul'pOae of this ordinatu::e would be 1.0 lesaen the suffering of furbearinK wild animals by-?rohibiting the com. merce in fuf' products." QUES1'ION NO_ 5 SHAll. TIlr~ l<;U:CTOMT}o; ADOl"T ORDI. NANCE 69, SF-lUES OF 1989, IN ON": 0'" TWO r'ORMS. WHICH ORUINANCl<: APPROVES 'fill<: AMI<:Nnr~D ASPEN MOUN. 'fAIN PUO SUHDIV1SION. .Shall Ordinance 69, Seriell of 1989, bE' adopted appf'ovin~ the Amended Aspen Moun. taln Planned Uni~ Developmen~ Suhdivi~ion in one of two form~? ('r:kClOrll may (hoose cithl'T Opuo.n t\ or Option B, but not b(nh) Option ^ (llad:dfllill.Cnrll.On l"roposull Shall the Amended A~pen Mountain penl Subdivision be approved subjcet to the following: 1. Ordinllnce 69 iM hCfl~by adopted in lhe same form all Resolution 29, Series of 19M, by which the Aspen City Council prcviouf.lly approved the amendment of the As.pcn Moun. tain Subdlviaionll'UD (including the Ritz. Carlt.on Hote\). 2. In addition, Developer ,h1ll1, in pod faith. proceal a land UIO Ilpplico.tion for affordable housing swtablc for the &'10ths of ilJ'I acre on Main SUllllt known all the Bavarian Inn property, Option D (City Council Propoaall Shllll. the Amended A_pen Mountain PUDr Subdlvlslon be approved IJubject to the followinlf. 1. The conditiona contained in the .Pint Amended and Reltated Planned Unit DcvelopmentlSubdivi!lion A~omllnt Aapen Mountain Subdivilnon: the amended VInal Plat of the Aapen Moontain Subdivision, Bnd condi. tiona f'ecommended by the PlanninK and 7.oninK Commil8ion (to the extent not amended by the j\greement or FInal Plat); AND %. The a-p-plicant provide off-site houlIinc for 106 additional employeea. less uny employees no 10Rler required by realOn of any reduction in the nutnber of hotel room. (292) or other I118S nOW" proposed. Tho holWinc lIball be conmaten\. with" the Affordable lIausiltl Guidelinu or the Housing AuUlorlt.y in pl__ at the time of Onal llPptoYaI of the houainr. AND .3. the external floor area for t.he -entire Planned Unit Development be reduced by 60,413 ~ fOllt.; the hotal 0I'l Lot. One not exceecllJ8,941 .quare feet(CORm.tAmt with the utider1yit1llomnlJ); and the maximum hoiaht of 'i-Qii ,JjitOhanutelCCllMSd<w.8foet(16O'lh hhol",'t . c:..~~p.~- . ,4. " THE llRPML OP THB - \ j\.' \. //,\ ::,,- \~ I'......... , '\ \, ...... . k \ .~....: ~ \~~ ' )'" f.luG.~y 9"'n"'Ii~:...... l..~ftJ .... l/ Ii' ..... .... .::,i ,;;., '.... :1," ". .If ,:. ./ .... ~ j . :1 \ .~~\~"" rl / at 1e veL e Id y; -'oSPf:... GOlF C"",,SF lals the Iters, 3.nd OPTION A DIRECT CONNECTION ; on I/;IUSC01' <>t -'oC( i 1 I 10 lay, one's Ie's Po;. .... .... ~ ~i .................... . ~ ~". \ \ ..~..~ O'lfl.:l\: [ri" \.'::. ~ ~i P"~CEt ' ..........................:.,..', ............:::........ \~\'\ ........l~..... ..' 's has OP~N !iPAC~ Rf,QUIRlMf.N I 5 opt... SPACf CO...V[IlTED TO ...,c..,.,..., uS{ 'omen" n Best l~ 1 ",C tlIG..,.,......lilNO CONYtltlED 10 QllE1<I$P"'CE ,,,c lOUt OJ'(1<I sPACl AECMItlDFOR DlAECT COHI>ECTlON 'OOAC .............. ...... .......I.4IIRol:1.o.t P~1lCtt:At~"" , .' _0" ........ . ........ ,. :..'.0.::-.,":....-.. .~. .' ....... .... .. .. ......'!. .... ........,""" ..... ..' \ \~ I,. ~ Qf.tJ'l,_SP ACE.. t1f.OUUU:.blfJiI s OPEN SP"'CE CONVf.1l1EO TO ",,1(iHWAV uSE ,,'" l-tl:U",AVtAl'#l COMAn" 10~SPACl' 00 "'C lOUt oPfN sr...cc ~.o.JIlED~CJ'I !X'!l.fl"IG AllGl<llllENT BOAr. " (Eteaoffmay-ifclea~on--A~lhrt"("l Connection or Option 8 _ F.xislJl'IK A!lgnmn1t. but not both.) Option A, Di,-cct Connection Option n, Existing AHgnment POLLING PLACF..s Precinct.8 1. 6 and 7 _ 3t Mary'. CatholiC Chu~h . ' I"recincta 2 &: 3'- Upper Elemenlary gCll~OI Precincta 4 &: 5 _ Chri.t EpilCOpal Churen ThoM electOrs who are otherwise fully quab fled to vote on said questions at such el{~tt 1011. bUl who are or will be unable to Ilppear lit till' pollinf.): palce 0"" the date of the el~di~:l. m~~. apply In wnting at the officcoflhcClty Col'r...": the AlIpel'l City IlaJl, for an absentee OOllot, 0; II. any time during buainesa hoUrs, on or b..."rl February 9, 1990. The voles cast thall be rC('Orded on volin,; machinea and 5aid election shall be held...""," duct.ed and the returns lhe-rl'of Shill 1 :.... returned canvused and declared, Wl nNlTlv'" may bo i~ the manner preacribed by law r"T l;,l special election of municipal officeTs. IN WITNF.sS WtlF.REO}o~, the City C{,ur'cL hll! caused lhill Notice lD he jfiVllflll1l of tlH. ~I~:o day of January, 1990-. Kathryn S Koch City Clerk Publillhed "in: AJ~n TIme' ?\lblished on: FeDfWll'Y j Ilnd 8, 1990 Section 5 To1.he extent any provillions ofthil rel101o;UOfl are inconsistent with the proviSIon. of Re'Wlu, tion 40, Series of 1989: the provisionJ of thl~ reaolution shall prevail. Dated: January 18, 1990. M William L Stirling, ayor I. Kathryn S Koch. duly appoin~ 8J\~ lICung Ci1 Clerk. do certify that the fongoln! \s"' lfUe an ac:eurate COry of that ttllOluuon ado-pled by the City CO\Ul;a of'the City of Aspen, Colorado, at a meetinr hold January 9, 1'990. Publbhed in theAlpen'l'1mea February 1 and H, 1990, PUBLIC NOTICE TOWN OF SNOWMASS VlLLAGE HOU9ING AUfHORITV SPECIAL MBJn'INO A 9PlfCIAL MEETINO OF THroE SNOWMASS VlLLAGBHOIl9lNG AUTRO ' 'l'YWlLL DR HBLD ON !l'BBIlIlJ\!U'M'99000r. THR TOWN coldBBBNQ!l ~- . KBAJlNS ROAD llNOW14A9S CRNTEB BUlLD1NO, SNOWMABB VILLA GR. OOLOllADO., ' --. Tn1<lI " _1.)910,